Om oss

I FN:s deklaration för mänskliga rättigheter står det i Artikel 1: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap." och efterföljande Artikel 2: "Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt."

Det finns mycket rädsla, fördomar och okunskap ute i samhället. Amanahs verksamhet tar sin utgångspunkt i detta och syftar till att sprida kunskap genom lärande, och om vad som förenar och särskiljer judiska och muslimska traditioner åt.

Amanah bygger på ett partnerskap mellan en rabbin och en imam som möter skolelever och universitetsstuderande, men också institutioner och organisationer i synagogan, moskén eller på skolor och digitala plattformar. Rabbinen och imamen är både lärare och mentorer för dem de möter.

Genom dialog och fördjupade samtal och diskussioner ökar intresset, respekten och kunskapen för ”den andre”. Med den egna identiteten som utgångspunkt erhålls verktyg att föra den egna traditionen vidare, utan att förminska eller diskriminera andras traditioner och erfarenheter.