Hur jobbar vi?

För att bryta rädsla och hat behövs personliga möten som bygger på kunskap. Att få lära känna andra och hitta det som binder oss samman likaväl som att lära oss något nytt. Sånt vi inte visste förut. I FNs mänskliga rättigheters deklaration står i Artikel 1: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap." och efterföljande Artikel 2: "Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. "

Amanah bygger på ett partnerskap mellan en rabbin och en imam. I möte med skolelever och universitetsstuderande såväl som institutioner och organisationer, sker mötena antingen via plattformar på internet eller fysiskt. I synagogan, moskén eller på skolorna och andras forum. Det är i det interaktiva samtalet som erfarenhet och kunskap ges en fördjupning. Det är i det interaktiva samtalet vi kan bemötande en känsla och förstå ett arv. Det är i det interaktiva samtalet vi kan få och ge verktyg och en chans att få ventillera det som omger oss dagligen. Genom att gå djupare in i bakomliggande traditioner och utgångspunkter, sker det interaktiva samtalet utifrån mötet med Dig. Vem än du är så har vi alla en historia och när vi kan dela den fördjupas förståelsen och ger oss verktyg att stå upp för varandra.

En av pelarna är att möta elever och studenter för interaktiva samtal och hur en agerar när en hör rasistiska tillmälen.

Avslutande text